Modlitwa do Świętej Rodziny

Modlitwa do Świętej Rodziny

Święta Rodzina

Święta Rodzina

Jezu, Maryjo i Józefie
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

Modlitwa Papieża Franciszka za Rodziny

Modlitwa o miłość

Ty, który jesteś Miłością,
przyjmij moją modlitwę – prośbę o zdolność do miłości.

Pragnę z Twoją pomocą rozwijać swoją męskość (kobiecość),
zgodnie z prawem moralnym, które wpisałeś w serce każdego człowieka.

Pragnę kształtować swoje wnętrze,
pomnażać talenty, dzięki którym będę mógł
uczynić swą naukę i pracę owocniejszą,
a ludzi obdarować samym dobrem.

Daj mi zdolność rozeznawania koleżeństwa,
przyjaźni i miłości, bym umiał dobrze wybrać.
Przygotuj mnie Panie do miłości,
do uczynienia szczęśliwym człowieka
przeznaczonego dla mnie.

Miłość nigdy nie ustaje

Miłość nigdy nie ustaje

Daj mi Panie wzrok czysty, sięgający głębi człowieka,
tak bym widział jego wartość, a nie zewnętrzne pozory;
myślenie godne pięknej, odpowiedzialnej miłości;
język jedności i zrozumienia,
bym nie ranił słowem.

I dozgonną chęć budowania związku,
tak by zawsze był źródłem naszej radości
i szkołą miłości dla naszych dzieci.

Miłością uczyń me życie.

Kołysanka Maryi

Idź już spać Maryjo, noc już puka do Twoich drzwi.
Idź już spać Maryjo i niech Ci się zielona łąka śni.
Na niebieskiej pościeli niech Cię obłok otuli,
Tak jak małą dziewczynkę do snu.
Wiatr zaszumi, zaśpiewa, kołysanką zawieje,
Jutro zbudzą się lepsze nadzieje.
Dlatego śpij nocą tak lepiej, sama wiesz,
Dlatego śpij nocą i śnij o czym chcesz o czym chcesz.
Jutro znajdziesz na miejscu, wszystkie serca zbłąkane,
I myśli co niespokojne też się zbudzą nad ranem.
Taka jesteś zmęczona, tyle spraw, tyle dni,
I jeszcze nie wiesz, że we śnie ładnie Ci.

Kołysanka Maryi

Kołysanka Maryi

Przynieś każdemu to, czego mu potrzeba

Nam, którzy śmiałość mamy Ciebie prosić,

Modlitwy maryjne

Modlitwy maryjne

wyjednaj naszych grzechów odpuszczenie.
Chorym przynieś, Matko, uzdrowienie,
Tym, którzy się dobrze mają -
wdzięczność i miłość Bożą.
Skłóconym daj pojednanie,
a tym, co żyją w zgodzie -
wytrwałość w niej i stałość.
Udręczonym i zniechęconym użycz pokrzepienia.
Tym, którzy upadają, daj podniesienie z upadku;
tym, którzy prosto stoją, daj trzymać się dobrze,
a tym, co są szczęśliwi, daj niech im się dobrze wiedzie.
a nieszczęśliwi niech doznają pociechy i pomocy.

Kieruj szczęśliwie całym naszym życiem
i uczyń nas godnymi jasności Twoich świętych.
Wtedy zaśpiewamy dla Ciebie pieśni dziękczynienia
na chwałę Twego Syna, który jest Bogiem
razem z Ojcem odwiecznym i Duchem Świętym
teraz i na zawsze przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Piotr z Argos

Modlitwy Maryjne

Obietnice Pana Jezusa związane z odmawianiem Koronki do Miłosierdzia Bożego

Koronka do Miłosierdzia Bożego – obietnice Pana Jezusa związane z odmawianiem koronki.

KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji rodzin

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji rodzin

Rodzina

Rodzina

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Niewiasty przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się. mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Matki Bożej Różańcowej – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen

Modlitwa ofiarowania cierpienia

Modlitwa ofiarowania cierpienia

„Panie Jezu Chryste, oddaję Ci siebie wraz

Padre Pio

Padre Pio

ze wszystkimi swoimi cierpieniami fizycznymi
i duchowymi. Oddaję Ci cały swój lęk przed
cierpieniem i śmiercią oraz poczucie
nieużyteczności cierpienia.

Pragnę jednoczyć się z Tobą, Jezu,
w Twoim cierpieniu na krzyżu za zbawienie
świata, aby z tego źródła naszego
zbawienia czerpać moc uzdrowienia,
siły do niesienia cierpienia oraz
radość z Twojego zwycięstwa nad szatanem,
cierpieniem, grzechem i śmiercią.

Święty Ojcze Pio, módl się za nami
i pomagaj nam w ofiarowywaniu cierpienia
za nawrócenie grzeszników oraz
w intencjach całego Kościoła!”.O.Pio

Modlitwa do Matki Bożej o pokonanie szatana

Modlitwa do Matki Bożej o pokonanie szatana

Dostojna Królowo Niebios i Pani Aniołów! Ty otrzymałaś od Boga moc i posłannictwo starcia głowy szatana, pokornie Cię prosimy, ześlij zastępy Aniołów, aby pod Twoimi rozkazami ścigały szatanów, zwalczały ich wszędzie, ukróciły ich zuchwalstwo i strąciły w przepaść piekielną. Amen.

Modlitwa o pokonanie szatana

Modlitwa o pokonanie szatana

Modlitwy z Medjugorje

MODLITWY MEDJUGORSKIE

W Medjugorje Maryja Panna daje dwie modlitwy konsekracyjne młodym z grup modlitewnych z listopada 1983r.:Modlitwa Poświęcenie Sercu Pana Jezusa i Poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi

Modlitwa

Modlitwa

 POŚWIĘCENIE SERCU PANA JEZUSA

O Jezu, wiemy, że jesteś łagodny, że Twoje Serce oddałeś za nas.Zostało ono ukoronowane cierniem za nasze grzechy.
Wiemy, że również dzisiaj modlisz się za nas, byśmy się nie zgubili.
Jezu, pamiętaj o nas, gdy grzeszymy.
Przez Twe Najświętsze Serce spraw, byśmy się nawzajem kochali.
Spraw, by nie było między ludźmi nienawiści.
Ukaż nam Twą miłość. Wszyscy Cię kochamy!
I pragniemy, byś nas chronił Twym Sercem Dobrego Pasterza.
Wejdź do każdego Serca, Jezu! Pukaj do drzwi naszych serc.
Bądź wobec nas cierpliwy i natarczywy.
Jesteśmy jeszcze zamknięci w sobie, ponieważ nie zrozumieliśmy Twojej woli.
Pukaj bez wytchnienia, Jezu, spraw, by nasze serca otworzyły się na Ciebie,
przynajmniej, gdy myślimy o Męce, jaką wycierpiałeś dla nas. Amen.

POŚWIĘCENIE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

O Niepokalane Serce Maryi, nieprzebrane w dobroci, okaż Twą miłość wobec nas.
Niech płomień Twego Serca, Maryjo, ogarnie wszystkie ludy. Kochamy Cię mocno!
Odciśnij w naszych sercach prawdziwą miłość. Niech nasze serce tęskni za Tobą.
O Maryjo, cicha i pokorna sercem, pamiętaj o nas, gdy grzeszymy.
Wiesz, że my, ludzie, jesteśmy grzeszni.
Przez Twoje najświętsze, macierzyńskie Serce uzdrów nas z wszelkiej duchowej choroby.
Spraw, byśmy byli zdolni patrzeć na dobroć Twojego macierzyńskiego Serca,i byśmy się przez to nawrócili do płomienia Twego Serca. Amen.

MODLITWA ODDANIA SIĘ SERCU JEZUSA

modlitwa podyktowana przez Matkę Bożą Jelenie Vasilij w Medjugorje 

O, Jezu, wiemy, że jesteś cichy, że oddałeś nam swoje Serce;
zostało Ono cierniem ukoronowane za nasze grzechy.
Wiemy, że dzisiaj modlisz się za nas, byśmy się nie zagubili.
Jezu, pamiętaj o nas, gdy grzeszymy.
Przez Twoje Przenajświętsze Serce spraw, abyśmy wszyscy kochali się nawzajem.
Spraw, by między ludźmi znikła nienawiść. Ukaż nam swoją miłość.
Kochamy Cię, wszyscy i pragniemy, abyś nas strzegł swym Sercem Dobrego Pasterza.
Wejdź do każdego serca, Jezu! Zapukaj do drzwi naszych serc.
Bądź wobec nas cierpliwy i niestrudzony.
Jesteśmy jeszcze zamknięci w sobie, bo jeszcze nie pojęliśmy Twojej woli.
Pukaj nieustannie, o Jezu.Spraw, by nasze serca otwarły się na Ciebie,przynajmniej na pamiątkę Męki, jaką za nas wycierpiałeś. Amen.

MODLITWA DO BOGA OJCA

modlitwa podyktowana przez Matkę Bożą Jelenie Vasilij, Medziugorje 22 czerwca 1985r.

O Boże, nasze serce tkwi w głębokich ciemnościach mimo więzi z Twoim Sercem.Nasze serce miota się między Tobą a szatanem, nie pozwól, aby tak się działo!
Za każdym razem, gdy będzie ono rozdarte między dobrem i złem,
niech oświeci nas Twe światło, by nasze serce zjednoczyło się z Tobą.
Nie dopuść nigdy do tego, by istniały w nas dwie miłości,
by istniały w nas dwie wiary, by kiedykolwiek współistniały
i mieszkały w nas razem kłamstwo i szczerość, miłość i nienawiść,
uczciwość i nieuczciwość, pokora i pycha.
Wspomóż nas natomiast, by nasze serce wzniosło się ku Tobie jak serce dziecka.
Spraw, by Twa święta wola i Twa miłość znalazły mieszkanie w nas,
abyśmy, chociaż czasami pragnęli być Twoimi dziećmi.

HYMN DO KRÓLOWEJ POKOJU

Przyszliśmy do Ciebie, Matko
z wszystkich krain naszej ziemi,
nasze bóle i pragnienia,
przed oblicze Twe niesiemy.

Spojrzyj na nas, by pocieszyć,
Połóż na nas rękę Swoją,
Poleć nas Synowi Twemu,
Matko świata i pokoju.

Patrzy w Ciebie Kościół cały,
jak na gwiazdę ocalenia,
Osłoń wszystkich Swym ramieniem,
Oczyść serca i sumienia.

Spojrzyj na nas, by pocieszyć,
Połóż na nas rękę Swoją.
Poleć nas Synowi Twemu,
Matko świata i pokoju.

KORONKA POKOJU (KORONKA MEDJUGORSKA, CHORWACKA)

odmawiana codziennie bezpośrednio po Mszy Świętej
odmawia się następująco:
W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga Ojca … (jeden raz)
Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…(kolejno siedem razy)
Królowo Pokoju módl się za nami.

KORONKA MEDJUGORSKA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

odmawia się jak koronkę pokoju (medjugorską)

W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga Ojca…
Hymn do Ducha Świetego „O Storzycielu Duchu Przyjdź…”
trójki:
1. Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże i przyjdź do nas w darze Mądrości.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
2. Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże i przyjdź do nas w darze Rozumu.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
3. Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże i przyjdź do nas w darze Rady.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
4. Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże i przyjdź do nas w darze Męstwa.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
5. Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże i przyjdź do nas w darze Umiejętności.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
6. Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże i przyjdź do nas w darze Świętości.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
7. Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Ześlij Ducha Swego Panie, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi, tej ziemi.

Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych Światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami.

KORONKA POKOJU

do odmawiania na różańcu

Modlitwa wstępna

Panie nieba, wierzę, że Ty jesteś Ojcem kochającym wszystkich ludzi. Wierzę, że zesłałeś na świat Syna Twego Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył zło i grzech i wprowadził pokój między ludzi. Są oni bowiem Twoimi dziećmi i braćmi Jezusa. I dlatego, że to wszystko wiemy, to wszelkie niszczenie i gwałcenie pokoju, jest tak pożałowania godne i niezrozumiałe. Zezwól mi teraz i nam wszystkim modlącym się o pokój, byśmy uczynili to czystym sercem tak, żebyś mógł wysłuchać nasze modlitwy i napełnić nas tym prawdziwym pokojem duszy i serca. Pokój naszym rodzinom, naszemu Kościołowi i całemu światu!
O, Ojcze nieskończenie dobry, wyrwij z nas wszystkie korzenie zła rodzące zamęt i niepokój, i daj nam w radości smakować owoców pokoju i pojednania z Tobą i z wszystkimi ludźmi. Prosimy Cię z Maryją, Matką Twego Syna i Królową Pokoju. Amen.
Wierzę w Boga Ojca…

Tajemnica pierwsza: Jezus ofiarowuje pokój memu sercu.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani nie lęka! (J 14,27)

O Jezu, uspokój moje serce! Otwórz moje serce na Twój pokój! Mam już dość niepokoju i niepewności. Jezu, tyle spraw głęboko mnie zraniło, tak często zwodziły mnie fałszywe nadzieje. Nie mam pokoju. Łatwo poddawałem się niepokojącym troskom. Ogarnia mnie strach i nieufność. Za często miałem nadzieję, że znajdę pokój na tym świecie. Ale moje serce nadal jest niespokojne.
Jezu, jak święty Augustyn, proszę Cię, uspokój moje serce, aby znalazło pokój i wytchnienie w Tobie. Spraw, by nie zalewały mnie już fale grzechu. Bądź odtąd moją skałą i moją twierdzą. Zechciej znów pojawić się we mnie i zostań ze mną, Ty Panie, jedyne źródło mego prawdziwego pokoju. Dzięki za słowa pocieszenia dane nam przez Twego ulubionego ucznia: To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat. (J 16, 23)

Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu…

Tajemnica druga: Jezus ofiarowuje pokój mojej rodzinie.

A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was! (J 10, 11-13)
O Jezu, dziękuję Ci, że pomyślałeś także o naszych rodzinach. Dzięki, że wysłałeś Twoich apostołów, aby nieśli Twój pokój rodzinom. Napełnij nas całkowicie Twoim pokojem, abyś Ty, Niosący Pokój, abyś Ty był zawsze najważniejszym członkiem naszych rodzin. Proszę Cię także za rodziny sąsiadów. Żeby tonęły w Twoim pokoju dla dobra wszystkich.

Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu…

Tajemnica trzecia: Jezus ofiarowuje pokój Kościołowi i wzywa do przekazywania go.

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. (…) w Imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! (2 list do Koryntian 5, 17-18, 20)
Jezu, proszę Cię z całego serca, daj pokój Kościołowi. Pojednaj w nim to wszystko, co nie jest jeszcze pojednane. Błogosław księży, biskupów, i Papieża, aby wszyscy mogli żyć w Twoim pokoju i w ten sposób przekazywać go przez posługę pojednania. Usuń z Twego Kościoła wszelki ślad niezgodności i pojednaj w nim tych wszystkich, którzy uznają rozdwojenia czy konflikty i stają się w ten sposób źródłem zgorszenia dla maluczkich. Pojednaj także różne grupy wiernych. Niech Twój Kościół, bez skazy i zmazy trwa w pokoju i nie przestaje go popierać.

Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu…

Tajemnica czwarta: Jezus ofiarowuje pokój swemu ludowi

Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nam nim i rzekł” O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. (Łk 19, 41-44)
Jezu, płakałeś nad Twoim miastem i nad Twoim ludem. Dawałeś im pokój, ale oni nie chcieli Cię ani widzieć, ani słyszeć. Pozostali ślepi i głusi. Dzięki Ci za Twą miłość do Twego ludu. Proszę Cię, naucz mnie kierować się ku dobru ze wszystkimi ludźmi z mojej wspólnoty, z mego miasta, z mego kraju. Proszę Cię za każdym z moich rodaków. Proszę Cię też za wszystkich rządzących i dźwigających ciężar odpowiedzialności. Zachowaj ich oczy otwarte na wszystko, co powinni robić, aby urzeczywistniać pokój. Niech ustanie już rozłam w moim narodzie. Uczyń z wszystkich jego członków potężne duchowe twierdze, promieniujące Twoim pokojem i Twoją radością.
Jezu, daj pokój mojemu narodowi, daj pokój wszystkim narodom. Niech każdy żyje w pokoju i go rozszerza!

Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo, Chwałą Ojcu, O mój Jezu…

Tajemnica piąta: Jezus ofiarowuje pokój całemu światu

Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. (Jer 29, 7)
Od dłuższego już czasu ziemia jest zasiana i pozwala róść ziarnom zniszczenia, wojny i rozlicznych konfliktów. Wiem dobrze, że mój pokój i pokój wszystkich ludzi zależny jest bardzo od pokoju państw i narodów świata. I dlatego proszę Cie, żebyś Twoją boską mocą zniszczył wszelkie ziarno siejące zamęt i grzech, będące początkiem wszystkich niepokojów.
Niech cały świat otworzy się na Twój pokój. Wszyscy ludzie potrzebują Ciebie w trudnościach życiowych. Pomóż im znaleźć pokój i wprowadzać go w życie.
Wiele narodów zniekształciła przemoc. Liczne są narody żyjące w lęku przed mocniejszymi i bogatszymi. Biedni i prześladowani powstają przeciw swym prześladowcom, możnym i bogatym. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma pokoju, albo jest go bardzo mało. Dlatego, Panie ześlij nam Twego Ducha Świętego, aby wprowadził boski ład w ludzkim zamęcie. Oby wszystkie narody mogły uleczyć nagromadzone w ich duszach rany, aby wzajemne pojednanie stało się możliwe. Ześlij zwiastunów pokoju wszystkim narodom, by każdy mógł wprowadzać w życie tę głęboką prawdę, którą wyraziłeś kiedyś przez Twego wielkiego proroka:
O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: „Twój Bóg zaczął królować”. (Iz. 52, 7)

Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu…

Modlitwa końcowa

O Panie, Ojcze Niebieski, daj nam Twój pokój. Prosimy Cię o niego w łączności ze wszystkimi Twoimi dziećmi, w których Ty złożyłeś pragnienie pokoju i pogody ducha. A po tym życiu, które toczy się w przeważającej części z niepokoju, przyjmij nas w Twoim królestwie pokoju i wiekuistej miłości. Przyjmij wszystkich poległych, ofiary wojen i konfliktów, przyjmij także tych wszystkich, którzy szukają pokoju, ale na niewłaściwych drogach. Ojcze, prosimy Cię o to przez Chrystusa, Księcia Pokoju, za wstawiennictwem naszej Matki Niebieskiej, Królowej Pokoju. Amen.

OFIAROWANIE SIĘ MATCE BOŻEJ

modlitwa podyktowana przez Matkę Bożą Jelenie Vasilij w Medjugorje

O Matko moja, Matko dobroci, miłości i miłosierdzia, kocham Cię bezgranicznie i ofiaruję się Tobie. Przez Twoją dobroć i miłość, proszę, ratuj mnie. Pragnę być Twoim. Kocham Cię niezmiernie i proszę, byś mnie otaczała Twoją opieką. Całym sercem proszę Cię, Matko dobroci, obdarz mnie Twoją dobrocią, bym przez nią zasłużył na niebo.
Proszę Cię, przez Twoją bezgraniczną miłość, pomóż mi kochać każdego człowieka tak, jak Ty kochałaś Jezusa Chrystusa. Proszę Cię również o łaskę, bym mógł być zawsze wierny Tobie. Ofiaruję się Tobie cały i proszę, abyś była ze mną w każdej chwili, ponieważ jesteś pełna łaski. Pragnę o tym nigdy nie zapominać. Gdybym miał kiedykolwiek nieszczęście odwrócić się od Ciebie, proszę, skieruj mnie na powrót ku Tobie. Amen.

DO SERCA MARYI

modlitwa podyktowana przez Matkę Bożą Jelenie Vasilij w Medjugorje

O, Przeczyste Serce Maryi dobroci pełne okaż nam swoją miłość. Niech płomień Twego Serca, o Maryjo, ogarnie wszystkich ludzi. Kochamy Cię bezgranicznie! Wlej w nasze serca prawdziwą miłość abyśmy za Tobą tęsknili. Kochamy Cię bezgranicznie. 0, Maryjo, cicha i pokornego serca wspomnij nas, gdy zgrzeszymy! Ty wiesz, że wszyscy jesteśmy grzeszni. Spraw, o Maryjo, abyśmy przez Twoje przeczyste, macierzyńskie Serce zostali uzdrowieni z każdej duchowej choroby. O, spraw byśmy zawsze mogli odczuwać dobroć Twojego macierzyńskiego Serca, byśmy przez płomień Twojego macierzyńskiego Serca nawracali się. Amen.
Matko moja, Matko dobroci, miłości i miłosierdzia, kocham Cię nieskończenie i ofiaruję się Tobie.

MODLITWA ZA CHOREGO

modlitwa podyktowana przez Matkę Bożą Jelenie Vasilij w Medjugorje 1985r.

Gdy Gospa (po chorwacku Pani) formowała grupę modlitewną młodych, duży nacisk kładła na poświęcenie uwagi chorym i sposób modlitwy za nich. Powiedziała Mariji: Kiedy macie kogoś chorego, módlcie się w moich intencjach i składajcie ofiary w moich intencjach. A ja się zajmę chorym.
Istnieje błędny sposób modlitwy, gdy skupiamy się wyłącznie na uzdrowieniu i powtarzamy: Panie, uzdrów go, uzdrów go! Matka Boża mówi nam – nie módlcie się tak, drogie dzieci, bo wtedy wasze serca nie są otwarte na Boga ani na wolę Bożą. W 1985r. Maryja dodała:To jest najlepsza modlitwa, jaką możecie zanosić za chorych.

na początku odmówić trzy razy „Chwała Ojcu”
O mój Boże, oto przed Tobą ten chory:
przyszedł Cię prosić o to, czego pragnie, i o to, co uważa za najważniejsze dla siebie.
Ty, o mój Boże, wprowadź w jego serce te słowa: Najważniejsze jest zdrowie duszy!
Panie, niech się w nim wypełni cała Twoja wola:
jeśli chcesz, by wyzdrowiał, by zostało dane mu zdrowie;
jeśli jednak inna jest Twoja wola, niech dalej niesie swój krzyż.
Proszę Cię także za nas, którzy się za nim wstawiamy;
oczyść nasze serca, abyśmy byli godni przekazać Twoje święte miłosierdzie.
Strzeż go i ulżyj mu w cierpieniu, niech się w nim wypełni Twoja święta wola,
niech przez niego zostanie objawione Twoje święte imię;
pomóż mu odważnie dźwigać krzyż.

MODLITWA OJCA SLAVKA BARBARICIA

z rozważań do Orędzia z 25. 10. 2000r. (zmarł 24 listopada 2000r.) opublikowanych w książce „Żyć Orędziami na co dzień”.

Boże, Ojcze wszechmogący dziękujemy Ci, że posłałeś nam swego Syna Jezusa Chrystusa, z którym nadeszły nowe czasy i że w Nim zwyciężyłeś to, co stare i grzeszne i otworzyłeś nam drogę do nowego świata. Dziękujemy Ci, że posyłasz nam Maryję, nową Ewę, która ze swoim Synem zwycięża szatana i jego królestwo ciemności, kłamstwa, przemocy i niesprawiedliwości. Wraz z Nią dobry Ojcze prosimy Cię w imieniu Twego Syna Jezusa Chrystusa o pokój w naszych sercach, rodzinach, Kościele i świecie. Odnów nas mocą Ducha Świętego, odnów nasze rodziny oraz Kościół, aby mógł wykonywać swoje zadania na świecie. Prosimy Cię Ojcze, by przyszło Twoje Królestwo, niech nastąpią nowe czasy przez Twego Syna Jezusa Chrystusa.

Wraz z Maryją ofiarujemy Ci swoje modlitwy i posty, abyś wyzwolił nas od zła wszelkiego, abyśmy mogli żyć radośnie w miłości i pokoju z wszystkimi ludźmi. Wyzwól nas od grzechu oraz wszystkich jego następstw, które niesiemy w swojej duszy jako jednostki i narody, a które nam przeszkadzają w otwarciu się na nowe czasy.

Ulecz rany, które powstały z powodu zła, grzechu, konfliktów, wojen, niesprawiedliwości i przemocy. Niech Twoja miłość Ojcze niczym poranna rosa odświeży nasze serca i dusze, abyśmy zawsze i w każdym sercu mogli być rodosnymi świadkami nowego świata. Uczyń nas uczestnikami wiecznego Królestwa, gdy zło, grzech i śmierć zostaną ostatecznie zwyciężone i gdy wszystko odnowisz przez swego Syna Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

Z Tobą Królowo Pokoju decydujemy się być ludźmi pokoju.Pomóż nam, abyśmy byli wierni. Tak niech się stanie.

MODLITWA ADORACYJNA PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

rozważania ojca Slavka Barbaricia

Najświętsza Maryjo Panno, nikt nie był tak blisko Jezusa jak Ty.
Nikt nie jest godzien być tak blisko Niego jak Ty.
Proszę Cię, pomóż mi patrzeć na Jezusa Twoimi oczyma,
adorować Go Twoim sercem.

Jezu, nie chcę jedynie mówić, ale chcę Ciebie słuchać.
Nie chcę jedynie na Ciebie patrzeć, ale chcę byś i Ty patrzył na mnie,
bym przestał się przed Tobą ukrywać.
Chcę Cię uwielbić i w pełni zawierzyć się Tobie.

Panie, nie jestem godzien być obok Ciebie, który jesteś Bogiem.
Jesteś Bogiem, większym od mojej godności
i większym od wszystkiego tego, co mnie od Ciebie oddala.

Dziękuję Ci, Jezu, bo na mnie patrzysz jak na umiłowaną osobę,
która potrzebuje Boga. Dziękuję Panie Jezu, bo po tej adoracji pójdziesz ze mną,
będziesz śledził każdy mój ruch, moje słowa, moje oczy, całe moje życie.

MODLITWA NA GÓRZE OBJAWIEŃ (PODBRDO)

rozważania Ojca Slavka Barbaricia

Oto, o Matko, jestem na Twoim Podbrdo. Oto jestem na miejscu, gdzie Twoje wybrane dzieci ujrzały Cię po raz pierwszy. Oto jestem, Słodka Pani, tutaj, gdzie Ty zechciałaś rozpocząć wielką odnowę Twoich dzieci. Oto jestem, Matko Miłości, na tym samym miejscu, które Ty uhonorowałaś Twoją obecnością. Oto jestem, Królowo Pokoju, na tym miejscu, na którym ukazałaś się płacząc, z wielkim krzyżem w rękach, gdzie wezwałaś nas wszystkich do pokoju i pojednania. Przyszedłem, aby być z Tobą na tym miejscu. Pragnę wyrazić Ci tutaj moje dziękczynienie, sam, w ciszy, na tej kamienistej ziemi.

Dziękuję, Słodka Matko, za tę wizytę. Dziękuję, że szczególnie ukochałaś to co proste, małe i niepozorne. Dziękuję za Twoją macierzyńską troskę, którą nam okazujesz. Dziękuję za nadzieję i radość, które nam przyniosłaś Twoim przyjściem. Dziękuję, że okazałaś nam także Twą radość z przebywania z nami.

„Drogie dzieci, również dzisiaj błogosławię Pana za to wszystko, co robi dla mnie. W sposób szczególny za dar, że mogę także dzisiaj być z wami. Drogie dzieci, w tych dniach Ojciec ofiarowuje szczególne łaski tym wszystkim, którzy otworzą swe serca. Błogosławię was i pragnę byście wy również, drogie dzieci, rozpoznali łaski i wszystko pozostawili do dyspozycji Boga, dotąd aż Bóg będzie uwielbiony przez was. Ja śledzę uważnie wasze kroki. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie (Orędzie z 25.12.1986).

Maryjo, dziękuję, że przez Twą macierzyńską miłość otworzyłaś tyle serc i dusz.

Ojcze Niebieski, mówię do Ciebie, wraz z Maryją, która wzywa nas w Twoim Imieniu. Oto jestem, gotów wypełniać Twoją wolę. Miłość i pokój, jakie odczuwam teraz tutaj, dodają mi odwagi i nie wydaje mi się to trudne. Otwieram się na Twoje słowo, jak oczy Widzących otwarły się w chwili tego pełnego łaski spotkania z Twoją wierną Służebnicą i naszą Matką. O, Ojcze, pozwól teraz, aby Twoje słowo dotknęło ponownie mego życia i mego serca, jak Ona dotknęła tej skalistej ziemi i tych krzaków kolczastych. Moje serce często jest twarde jak kamień i pełne kolców jak ciernie. Pozwól Najświętszej Dziewicy trzymać mnie w ramionach, jak trzymała Dziecię Jezus, w pierwszym dniu objawień, ukazując je Widzącym. Jestem zraniony przez życie. Oby Najświętsza Dziewica przyciągnęła mnie ku sobie, by mnie uleczyć i ukoić.

Dziękuję, Maryjo, za doświadczenie Widzących w drugim dniu objawień. Wspięli się biegiem aż tutaj, jak na skrzydłach, nie zranieni i nie zadraśnięci. Frunęli dosłownie do Ciebie. Nic i nikt nie mógł ich dosięgnąć. Słodka Pani, popatrz jak mój krok jest chwiejny. Czuję się zmęczony i z trudem niestety, posuwam się naprzód. Zbyt często zatrzymuję się w próbach i już nie posuwam się. Moje serce i spojrzenie zahacza o kamienie i ciernie życia. Nie widzę więc wolnego przejścia. Kiedy idę naprzód, męczy mnie to i rani.

Dzisiaj wyszedłem na tę górę. Nie frunąłem jak Widzący. Oto dlaczego proszę Cię z całego serca, na tym błogosławionym miejscu, podtrzymaj moje kroki Twoim błogosławieństwem i pomóż mi chodzić wśród ludzi, którzy mnie otaczają. Pomimo moich słabości, spowodowanych grzechem i złem, mimo mojej nędzy, oddaję się do Twojej dyspozycji. Maryjo, dziękuję Ci za każde Twoje przyjście, które przybliżyło nas do Ciebie.

Proszę Cię za tych, którzy są jeszcze daleko, opóźnieni z powodu zmęczenia. Niech wszyscy odczuwają radość z Twojego przyjścia, tak jak Ty cieszysz się każdym z nas. Niech ruszą się, niech się pojednają, niech spinają się na szczyt góry i odnajdą drogę braterstwa.

Proszę Cię, Maryjo, za cały świat. Żeby wszyscy odpowiedzialni za narody i państwa, skierowali swe serca ku pokojowi. Błogosław im żeby czuli się odpowiedzialni i prowadzili innych po tej drodze.

O, moja Dobra Matko, pragnę aby moje serce stało się posłuszne i czyste, jak Twoje, od Twego poczęcia. Ja także pragnę żyć w świetle, otulony Twoim płaszczem miłości i ufności. Pragnę, Twoim przykładem, zdeptać zło i grzech, zmiażdżyć głowę szatana. Maryjo, pragnę być cały Twój. Dziękuję, iż powiedziałaś, że pragniesz przemienić moje serce i ukształtować je według Twego. Tak uformowany pragnę wrócić do domu, do mojej rodziny, do świata.
Teraz milknę. Pragnę jedynie w duszy i w sercu odczuwać Twoją obecność i Twoją miłość. Pochylony nad tym kamieniem pragnę usłyszeć bicie Twego serca, jakbym był blisko Ciebie. Racz mnie ukoić. Niech Twój pokój mnie przeniknie. Pobłogosław mnie, Matko. Amen.

MODLITWA O UZDROWIENIE PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA

O, wieczny żywy Jezu! Oto jestem przed Tobą. Wierzę w Ciebie i kocham Cię ponad wszystko. Wierzę, że mnie wysłuchasz, że mnie przyjmujesz takiego, jakim jestem i że pragniesz mnie uzdrowić. Wiem, że jedynie Ty możesz mi pomóc. Zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się. Spójrz na moje rany i na wszystko, co jest dla mnie ciężarem i uzdrów mnie. Powiedz tylko słowo, a zostanie uzdrowiona dusza moja, ciało moje, psychika moja.

Jezu, gorąco Cię proszę, przyjdź teraz do mojego serca i króluj w nim, jako mój jedyny Zbawiciel i Odkupiciel. Serdecznie Cię proszę, wejdź w moje życie i wyzwól mnie od uzależnień.

Przyjdź Jezu i zmiłuj się nade mną, grzesznikiem, bądź dla mnie miłosierny. Obmyj mnie w swojej przenajświętszej krwi i wyzwól mnie z moich grzechów. Ukryj mnie w swoich świętych ranach. Bądź moją siłą i mocą. Prowadź mnie pewną drogą zbawienia.

Miłosierny Jezu, oddaję Ci całe moje życie: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Weź Jezu wszystko, co mam, abym mógł w pełni należeć do Ciebie.

Weź moje słabości i spraw, abym doświadczył zbawienia i uwolnienia.
Od tej chwili, bądź moim Panem i Zbawicielem.
Całkowicie Ci się oddaję, aby wola Ojca wypełniła się we mnie.

Jestem gotowy na wszystko, czego Bóg ode mnie oczekuje. Umocnij moja wiarę.
Wylej swojego Ducha na mnie i na wszystkich, za których sie modlę.
Prowadź mnie drogą, którą Opatrzność dla mnie przygotowała.

Uczyń mnie gotowym, abym zrobił wszystko, czego Ojciec Niebieski ode mnie oczekuje.
Bądź pochwalony Jezu we wszystkich, którzy ci się ofiarują.
Sław imię Ojca Swego w każdym z nas. Zbaw nas Jezu.

Nowenna do Królowej Pokoju

NOWENNA DO KRÓLOWEJ POKOJU

wspomnienie 25 czerwca
Modlitwa za pielgrzymów

Modlitwa za pielgrzymów

Dzień Pierwszy. Modlitwa za Widzących.

1. Modlitwa do Królowej Pokoju
Matko Boża i Matko Nasza, Maryjo, Królowo Pokoju!
Przyszłaś do nas, aby prowadzić nas ku Bogu.
Uproś nam u Niego łaskę, abyśmy, idąc za Twoim przykładem,
także mogli nie tylko powiedzieć:
„Niech mi się stanie według słowa Twego”,
lecz także wprowadzić to w życie.
W Twoje ręce oddajemy nasze ręce,
abyś poprzez nasze nędze i trudności
mogła doprowadzić nas aż do Niego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
2. Koronka Pokoju (Koronka Medjugorska)
Koronkę odmawia się w następujący sposób:
na paciorku pod krzyżykiem: Wierzę w Boga Ojca
na kolejnych trójkach: 1 paciorek – Ojcze nasz, 2 paciorek – Zdrowaś Maryjo, 3 paciorek – Chwała Ojcu
i tak przez 7 razy, na końcu Królowo Pokoju, módl się za nami.
3. O Stworzycielu Duchu Przyjdź
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał
I temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.
Ześlij Ducha Twojego a powstanie życie.
I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się: Boże, który serca wiernych pouczyłeś światłem Ducha Świętego, daj nam przez tegoż Ducha poznać to, co prawe i Jego pociechą wiecznie się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
4. Tajemnice chwalebne różańca świętego
odmawia się następująco:
1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu, 1 O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
I tajemnica. Zmartwychwstanie Pana Jezusa; Mt 28,6-7.
II tajemnica. Wniebowstąpienie Pana Jezusa; Mk 16,19-20.
III tajemnica. Zesłanie Ducha Świętego; Dz 2,2-4.
IV tajemnica. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; Ap 12,1.
V tajemnica. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi; Jdt 15,9-10.
5. Rozważania Dnia Pierwszego
Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka” (Łk 24, 44-49).
6. Orędzie Królowej Pokoju
Drogie dzieci, Dziś dziękuję wam za to, że żyjecie moimi orędziami i świadczycie o nich swoim życiem. Drogie dzieci, bądźcie silni i módlcie się, by modlitwa dała wam siłę i radość. Tylko w ten sposób każdy z was należeć będzie do mnie a ja będę prowadzić go do zbawienia. Drogie dzieci, módlcie się i świadczcie swoim życiem o mojej obecności tutaj. Niech każdy wasz dzień będzie radosnym świadczeniem o Bożej miłości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie (Orędzie z 25 czerwca 1999).
Tekst Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK)
„Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra”. Z jakiej pozycji mówimy w czasie modlitwy? Z wyniosłości naszej pychy i własnej woli czy też z „głębokości” (Ps 130,1) pokornego i skruszonego serca? Ten, kto się uniża, będzie wywyższony. Podstawą modlitwy jest pokora. „Nie umiemy się modlić tak, jak trzeba” (Rz 8,26). Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy: Człowiek jest żebrakiem wobec Boga” (KKK 2559).
7. Litania do Matki Bożej, Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.

Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.

Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.

Różo duchowna, módl się za nami.

Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.

Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo Niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodzin, módl się za nami.
Królowo Pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. (Modlitwa Świętego Bernarda).

8. Modlitwa końcowa dnia pierwszego
Panie, Ty zapraszasz wszystkich nas, chrześcijan byśmy byli szczerymi świadkami Twego życia i Twej miłości. Dziękujemy Ci dzisiaj w szczególny sposób za widzących, za ich misję i dawane przez nich świadectwo o orędziach Królowej Pokoju. Oddajemy Ci wszystkie ich potrzeby i prosimy Cię, za każdym z nich, byś Ty był przy nich i byś pomagał im wzrastać w doświadczeniu Twej Potęgi. Prosimy Cię, abyś poprzez głębszą i pokorniejszą ich modlitwę mógł prowadzić ich ku szczeremu świadectwu o obecności Matki Bożej w tym miejscu. Amen.

Dzień Drugi. Modlitwa za kapłanów posługujących w parafii św. Jakuba w Medjugorje.

1. Modlitwa do Królowej Pokoju2. Koronka Pokoju (Koronka Medjugorska)3. O Stworzycielu Duchu Przyjdź

4. Tajemnice chwalebne różańca świętego

5. Rozważania Dnia Drugiego
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię (J 14, 12-14).
6. Orędzie Królowej Pokoju
Drogie dzieci! Dzisiaj w szczególny sposób jestem z wami i przekazuję wam swe macierzyńskie błogosławieństwo pokoju. Modlę się i oręduję za wami przed Bogiem, byście pojęli, że każdy z was jest zwiastunem pokoju. Nie możecie zaznać pokoju, jeżeli wasze serce nie trwa w pokoju Bożym. Dlatego, kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, gdyż modlitwa stanowi fundament waszego pokoju. Otwórzcie swe serca i dajcie czas Bogu, by stał się On waszym przyjacielem. Gdy zawrzecie przyjaźń z Bogiem, żadna burza jej nie zniszczy.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie (Orędzie z 25 czerwca 1997).
O, gdybyś znała dar Boży! (J 4,10). Cud modlitwy objawia się właśnie tam, przy studni, do której przychodzimy szukać naszej wody: tam Chrystus wychodzi na spotkanie każdej ludzkiej istoty; On pierwszy nas szuka i to On prosi, by dać Mu pić. Jezus odczuwa pragnienie, Jego prośba pochodzi z głębokości Boga, który nas pragnie. Modlitwa – czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie – jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, byśmy Go pragnęli. „Prosiłabyś Go wówczas, a dałby Ci wody żywej” (J 4,10). Nasza modlitwa błagalna jest – w sposób paradoksalny – odpowiedzią. Jest odpowiedzią na skargę Boga żywego: „Opuścili Mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny popękane” (Jr 2,13). Modlitwa jest odpowiedzią wiary na darmową obietnicę zbawienia, odpowiedzią miłości na pragnienie Jedynego Syna (KKK 2560 – 2561).
7. Litania do Matki Bożej
8. Modlitwa końcowa dnia drugiego
Panie, Ty jesteś jedynym źródłem życia, jedynym, który może zaspokoić nasze pragnienie miłości i przyjaźni. Dziękujemy za to, że w Twej pokorze postanowiłeś ofiarować się Twemu ludowi we Mszy Świętej, w sakramentach i w błogosławieństwie, przez osobę kapłana. Dziś prosimy o Twoje błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów, którzy sprawują swą posługę w Sanktuarium Królowej Pokoju, aby mogli coraz bardziej odkrywać siłę wiary, za sprawą której obdarzysz ich wszystkim, o co będą Ciebie prosili i aby stali się prawdziwymi nosicielami pokoju, owego pokoju, który wypłynie z ich głębszej przyjaźni z Tobą. Amen.

Dzień Trzeci. Modlitwa za parafian.

1. Modlitwa do Królowej Pokoju2. Koronka Pokoju (Koronka Medjugorska)3. O Stworzycielu Duchu Przyjdź

4. Tajemnice chwalebne różańca świętego

5. Rozważania Dnia Trzeciego
Jezus rzekł do swoich uczniów: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna” (J15, 5-11).
6. Orędzie Królowej Pokoju
Drogie dzieci! Dziś dziękuję wam za wszystkie ofiary, które w tych dniach mi złożyliście. Drogie dzieci, wzywam was, abyście się otworzyli i zdecydowali na nawrócenie. Wasze serca, drogie dzieci, nie są jeszcze otwarte na mnie, więc dlatego ponownie wzywam was, abyście się otworzyli w modlitwie na Ducha Świętego, gdyż On pomoże wam przemienić wasze kamienne serca w serca z ciała. Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie, i że zdecydowaliście się pójść ze mną ku świętości (Orędzie z 25 czerwca 1996).
Skąd pochodzi modlitwa człowieka? Niezależnie od tego, jaki byłby język modlitwy (gesty, słowa), zawsze modli się cały człowiek. Aby jednak określić miejsce, z którego wypływa modlitwa, Pismo Święte mówi niekiedy o duszy, lub o duchu, najczęściej zaś o sercu (ponad tysiąc razy). Modli się serce. Jeśli jest ono daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta (KKK 2562).
7. Litania do Matki Bożej
8. Modlitwa końcowa dnia trzeciego
Dziękujemy Ci Panie za Twą miłość, dziękujemy za zaproszenie do pozostawania w Tobie i przynoszenia obfitego owocu. Dziękujemy Ci za to, że wybrałeś w sposób szczególny tę parafię, dając Jej Twoją Matkę, Królową Pokoju, która z tego miejsca zaprasza świat do pokoju i pojednania, jak również do nawrócenia za sprawą odnowy postu i modlitwy… Dziękujemy za otwarcie się każdego serca, które potrafiło Ją przyjąć i które zgodziło się być Jej widzialnym znakiem dla wszystkich osób, które tu przyjeżdżają. Dziś prosimy Cię Panie, spraw, aby ta parafia stała się jeszcze bardziej wyraźnym znakiem Królestwa Bożego i dopomóż parafianom być radosnymi i świętymi owocami obecności Matki Bożej. Amen.

Dzień Czwarty. Modlitwa za osoby odpowiedzialne za Kościół.

1. Modlitwa do Królowej Pokoju2. Koronka Pokoju (Koronka Medjugorska)3. O Stworzycielu Duchu Przyjdź

4. Tajemnice chwalebne różańca świętego

5. Rozważania Dnia Czwartego
A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12).
6. Orędzie Królowej Pokoju
Drogie dzieci! Jestem szczęśliwa, że widzę was w tak wielkiej liczbie, że odpowiedzieliście i przybyliście, aby żyć moimi orędziami. Wzywam was, drogie dzieci, abyście byli moimi radosnymi nosicielami pokoju w tym niespokojnym świecie. Módlcie się o pokój, aby jak najszybciej zapanowała era pokoju, na którą moje Serce z niecierpliwością oczekuje. Ja, drogie dzieci, jestem blisko was i oręduję za każdym z was przed Wszechmogącym. Wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. (Orędzie z 25 czerwca 1995).
Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam (według wyrażenia semickiego lub biblijnego: gdzie „zstępuję”). Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla innych; jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie, ukształowane na obraz Boży, ma charakter relacyjny: serce jest miejscem przymierza (KKK 2563).
7. Litania do Matki Bożej
8. Modlitwa końcowa dnia czwartego
Dziękujemy Ci Panie, za to, że dałeś nam Kościół za Matkę i Oblubienicę, aby, w naszym ziemskim wędrowaniu ku Tobie prowadził nas drogą światłości. Dziękujemy Ci za to, że w Kościele wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, członkami tego samego ciała mistycznego. Prosimy Cię dziś w intencji tych wszystkich, którzy stoją na czele Kościoła, aby mogli nieustannie odnawiać swe przymierze z Tobą, który jesteś jedynym prawdziwym Władcą, by mogli stać się radosnymi nosicielami pokoju i Prawdy w tym niespokojnym świecie. Amen.

Dzień Piąty. Modlitwa za pielgrzymów, którzy byli w Medjugorje.

1. Modlitwa do Królowej Pokoju2. Koronka Pokoju (Koronka Medjugorska)3. O Stworzycielu Duchu Przyjdź

4. Tajemnice chwalebne różańca świętego

5. Rozważania Dnia Piątego
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?” (Mk 8, 34-37).
6. Orędzie Królowej Pokoju
Drogie dzieci! Dziś jestem szczęśliwa, chociaż moje Serce jest jeszcze trochę smutne z powodu tych wszystkich, którzy zaczęli tę drogę, a potem z niej zrezygnowali. Moja obecność tutaj jest po to, aby was poprowadzić nową drogą, drogą zbawienia. Dlatego wzywam was codziennie do nawrócenia, bo jeśli się nie modlicie, nie możecie mówić, że się nawracacie. Modlę się z wami i oręduję przed Bogiem o pokój: najpierw jednak w waszych sercach i w waszym otoczeniu, aby Bóg był waszym pokojem.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie” (Orędzie z 25 czerwca 1992).
Modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Jest działaniem Boga i człowieka; wypływa z Ducha Świętego i z nas, jest skierowana całkowicie ku Ojcu, w zjednoczeniu z ludzką wolą Syna Bożego, który stał się człowiekiem (KKK 2564).
7. Litania do Matki Bożej
8. Modlitwa końcowa dnia piątego
Życie każdego z nas jest w Twoich rękach, o Panie. Tylko Ty wiesz, czego potrzebujemy dla naszego zbawienia. Dziękujemy Ci za to, że tu, w Medjugorje już od wielu lat, Twoja Matka przychodzi aby prowadzić nas na nową drogę, na drogę zbawienia. Pobłogosław i umocnij tych wszystkich, którzy w tym miejscu podjęli tę drogę nawrócenia i modlitwy. Wzmocnij ich wiarę, nadzieję i miłość, aby nigdy nie zdradzili swego przymierza z Tobą. Amen.

Dzień Szósty. Modlitwa za pielgrzymów, którzy przybędą do Medjugorje.

1. Modlitwa do Królowej Pokoju2. Koronka Pokoju (Koronka Medjugorska)3. O Stworzycielu Duchu Przyjdź

4. Tajemnice chwalebne różańca świętego

5. Rozważania Dnia Szóstego
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11, 25-30).
6. Orędzie Królowej Pokoju
Drogie dzieci! Również i dzisiaj cieszę się z waszej obecności tutaj. Błogosławię was macierzyńskim błogosławieństwem i wstawiam się za każdym z was u Boga. Wzywam was, byście odnowili życie moimi orędziami i realizowali je w praktyce. Jestem z wami i błogosławię was wszystkich każdego dnia. Drogie dzieci, to są szczególne czasy i dlatego jestem z wami, aby was kochać i chronić, żeby chronić wasze serca przed szatanem, aby coraz bardziej przybliżać was do Serca mojego Syna Jezusa.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie! (Orędzie z 25 czerwca 1993).
W Nowym przymierzu modlitwa jest żywym związkiem dzieci Bożych z ich nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Łaska Królestwa Bożego jest „zjednoczeniem całej Trójcy Świętej z całym wnętrzem (człowieka)”. Życie modlitwy polega zatem na stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga i w komunii z Nim. Ta komunia życia jest zawsze możliwa, gdyż przez chrzest staliśmy się jedno z Chrystusem. Modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele, który jest jego Ciałem. Ma ona wymiary miłości Chrystusa (KKK 2565).
7. Litania do Matki Bożej
8. Modlitwa końcowa dnia szóstego
To nie my wybraliśmy Ciebie, ale Ty nas wybrałeś. Tylko Ty znasz wszystkich tych „maluczkich”, którzy zostali obdarzeni łaską objawienia Twej miłości za pośrednictwem Twej Matki, tu w Medjugorje. Prosimy Cię w intencji wszystkich pielgrzymów, którzy tu przyjadą, ochroń ich serca od wszelkich napaści szatańskich i spraw, by otworzyli się oni na każde natchnienie, które pochodzi z Twego Serca i z serca Maryi. Amen.

Dzień Siódmy. Modlitwa za centra (organizatorów pielgrzymek, dobroczyńców) i medjugorskie grupy modlitewne na świecie.

1. Modlitwa do Królowej Pokoju2. Koronka Pokoju (Koronka Medjugorska)3. O Stworzycielu Duchu Przyjdź

4. Tajemnice chwalebne różańca świętego

5. Rozważania Dnia Siódmego
Jezus rzekł do swoich uczniów: Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Mt 7, 12-14).
6. Orędzie Królowej Pokoju
Drogie dzieci! Dziś wzywam was do miłości pełnej oddania i miłej Bogu. Dzieci, miłość znosi wszystko co jest trudne i gorzkie – dla Jezusa, który jest miłością. Dlatego, drogie dzieci, proście Boga, by przyszedł wam z pomocą, jednakże nie według waszych pragnień, lecz zgodnie z Jego miłością. Oddawajcie siebie Bogu, żeby mógł was uzdrowić, pocieszyć i przebaczyć wszystko, co wewnątrz was stanowi przeszkodę na drodze miłości. Tak Bóg będzie kształtował wasze życie i będziecie wzrastać w miłości. Drogie dzieci, uwielbiajcie Boga, by miłość Boża mogła wzrastać w was z dnia na dzień, aż do pełni.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie (Orędzie z 25 czerwca 1988).
W modlitwie Duch Święty jednoczy nas z Osobą Jedynego Syna w Jego uwielbionym człowieczeństwie. To przez nie i w nim nasza synowska modlitwa prowadzi do komunii w Kościele z Matką Jezusa. Od wyrażenia w wierze przyzwolenia Maryi w chwili Zwiastowania i niezachwianego podtrzymania go pod krzyżem Jej macierzyństwo rozciąga się odtąd na braci i siostry Jej Syna, którzy są „pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa”. Jezus, jedyny Pośrednik, jest drogą naszej modlitwy; Maryja, Matka Jezusa i Matka nasza, nie przysłania Go; Ona „wskazuje drogę (Hodoghitria), jest „Znakiem”, według tradycyjnej ikonografii na Wschodzi i na Zachodzie (KKK 2673 – 2674).
7. Litania do Matki Bożej
8. Modlitwa końcowa dnia siódmego
Miłość jest znakiem, dzięki któremu rozpoznaje się tych, którzy są Twymi uczniami, Panie. Dziękujemy Ci za każdą odpowiedź miłości spełnioną w darze z siebie samego i w służbie innym. Prosimy Cię w intencji wszystkich członków centrów (organizatorów pielgrzymek) i medjugorskich grup modlitewnych aby mogli z coraz większą odwagą i zdecydowaniem, wraz z Twoją Matką, ukazać w rodzinach i w miejscu zamieszkania tę wąską ścieżkę, jedyną, która prowadzi do Ciebie. Pomagaj im wzrastać każdego dnia ku pełni Twej miłości. Amen.

Dzień Ósmy. Modlitwa za realizację wszystkich owoców i za orędzia medjugorskie.

1. Modlitwa do Królowej Pokoju2. Koronka Pokoju (Koronka Medjugorska)3. O Stworzycielu Duchu Przyjdź

4. Tajemnice chwalebne różańca świętego

5. Rozważania Dnia Ósmego
Jezus rzekł do Nikodema: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu” (J 3, 16-21).
6. Orędzie Królowej Pokoju
Drogie dzieci! Dziś w tym wielkim dniu, który mi podarowaliście, pragnę was wszystkich błogosławić i powiedzieć – to są dni łaski, dopóki jestem z wami. Pragnę was uczyć, pomagać, abyście szli drogą świętości. Wielu jest ludzi, którzy nie chcą pojąć moich orędzi i przyjąć z powagą tego, co mówię. Dlatego więc wzywam was i proszę, abyście waszym życiem, w codziennych sprawach, świadczyli o mojej obecności. Jeśli będziecie się modlić, Bóg wam pomoże odkryć prawdziwy powód mojego przyjścia. Dlatego, dzieci, módlcie się, czytajcie Pismo Święte, abyście w nim odkryli orędzie dla was poprzez moje przyjście.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie (Orędzie z 25 czerwca 1991).
Maryja jest doskonałą „Orantką”, figurą Kościoła. Gdy modlimy się do Niej wraz z Nią łączymy się z zamysłem Ojca, który posyła swego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Podobnie jak umiłowany uczeń, przyjmujemy do siebie Matkę Jezusa, która stała się Matką wszystkich żyjących. Możemy modlić się z Nią i do Niej. Modlitwa Kościoła jest jakby prowadzona przez modlitwę Maryi. Jest z Maryją zjednoczona w nadziei (KKK 2679).
7. Litania do Matki Bożej
8. Modlitwa końcowa dnia ósmego
Dziękujemy Ci Ojcze, że dałeś nam Swojego Syna i Jego Matkę, aby ci którzy w Nich wierzą i Ich słuchają nie zginęli. Dziękujemy, że dla Ciebie każdy człowiek jest ważny, ponieważ w Twoim miłosierdziu nie pragniesz sądzić nikogo. Dzisiaj modlimy się do Ciebie w intencji tego wszystkiego, o co prosiła cię Matka Boża z Medjugorje, w intencji każdej łaski, która z tego miejsca została wylana na świat, aby to wszystko zrodziło owoce świętości i służyło do Twojego planu zbawienia. Amen

Dzień Dziewiąty. Modlitwa w intencjach Królowej Pokoju.

1. Modlitwa do Królowej Pokoju2. Koronka Pokoju (Koronka Medjugorska)3. O Stworzycielu Duchu Przyjdź

4. Tajemnice chwalebne różańca świętego

5. Rozważania Dnia Dziewiątego
„Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich” (J 17, 24-26).
6. Orędzie Królowej Pokoju
Drogie dzieci! Dzisiaj dziękuję wam i pragnę wezwać was wszystkich do Bożego pokoju. Pragnę, aby każdy z was we własnym sercu doświadczył tego pokoju, który daje Bóg. Dzisiaj chcę was wszystkich pobłogosławić. Dlatego błogosławię was błogosławieństwem Bożym i proszę, drogie dzieci, żebyście podążali i trwali na mojej drodze. Kocham was, drogie dzieci, i nie wiem, ile razy wzywałam was. Dziękuję wam za to wszystko, co czynicie w moich intencjach. Proszę, pomagajcie mi, abym mogła ofiarować was Panu Bogu, aby was zbawił wprowadzając na drogę świętości.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie (Orędzie z 25 czerwca 1987).
Modlitwa Maryi została nam objawiona o świcie pełni czasów. Przed Wcieleniem Syna Bożego i wylaniem Ducha Świętego Jej modlitwa współdziałała w szczególny sposób z zamysłem życzliwości Ojca: w chwili Zwiastowania modliła się o poczęcie Chrystusa, w oczekiwaniu Pięćdziesiątnicy – o kształtowanie się Kościoła, Ciała Chrystusa. W wierze pokornej Służebnicy Dar Boga znajduje przyjęcie, jakiego oczekiwał od początku czasów. Ta, którą Wszechmogący uczynił „pełną łaski”, odpowiada ofiarowaniem całej swej istoty: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”. Fiat – to modlitwa chrześcijańska: być całkowicie dla Niego, ponieważ On jest całkowicie dla nas (KKK 2617).
7. Litania do Matki Bożej
8. Modlitwa końcowa dnia dziewiątego
Dziękujemy Ci, Ojcze, za dar modlitwy, dzięki któremu możemy poruszyć Twoje serce; w której Ty oddajesz się nam i uczysz nas całkowicie oddawać się Tobie. Modlimy się dziś do Ciebie we wszystkich intencjach Królowej Pokoju, za to wszystko co jest konieczne, aby cały świat, przez Maryję, mógł wejść do Twojej chwały, do chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.
Na zakończenie Dziewięciodniowej Nowenny do Królowej Pokoju.
Do Maryi Matki Nadziei.
Królowo Pokoju,
strzeż ludzkości trzeciego tysiąclecia!
Czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami:
niech ufnie zdążają drogą jedności
Jako zaczyn zgody na kontynencie.
Czuwaj nad młodzieżą,
nadzieją przyszłego świata:
Niech wielkodusznie odpowiada
Na wezwanie Jezusa.
Czuwaj nad ludźmi
odpowiedzialnymi za narody:
niech podejmują budowanie
wspólnego domu,
w którym szanować się będzie godność
i prawa każdego.
Maryjo, daj nam Jezusa!
Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go!
On jest nadzieją Kościoła,
Europy i ludzkości.
On żyje z nami, pośród nas,
w swoim Kościele!
Z Tobą mówimy:
„Przyjdź Panie Jezu!” (Ap 22,20)
Niech nadzieja chwały
wlana przez Niego w nasze serca
przynosi owoce sprawiedliwości i pokoju!
Amen.

Inne modlitwy z Medjugorje